27.06.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಆಜ್ ಆಮಿ ಸಾಧ್ಯಾಕಾಳಾಚೊ ತೆರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾ. ಮರಣ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯಿರಾಚೆ ದುವೆಕ್ ಜೆಜು ಜೀವಂತ್ ಉಠಯ್ತಾ ಆನಿ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಾವಾಂತ್ ಕಷ್ಟೊಂಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ. ಕಷ್ಟ್, ಅನ್ವಾರಾ ಮರಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮದೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆಮ್ಚಾ ಸೊಮಿಯಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾ-ಆಕಾಂತಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾ. ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಭದ್ರ್ ಆಸ್ರೊ. ರಕ್ಷಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಜಿಣ ಯೆ ಝುಜಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ತಾಚೆರ್ ಆಸೊ ಖಳನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ.

2. ಆಜ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯಿ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾ. ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಲಾಯಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂ ಖಾತಿರ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಸೊಮಿಯಾಚಾ ಮಿಸಾವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾಂ ಉತ್ರಾಂ, ಕರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ಜಿಣ ಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಶುಭ್‍ವಾರ್ತಾಮಾನಾಚೆ ಖರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾಂವುಯಾ. ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ಹಾಂಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್. ಸನ್ವಾರಾ ಜುಲೈಚಾ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾರಾತಾಚೊ ಆಪೆÇಸ್ತಲ್ ಸಾಂ ತೊಮಾಸಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್. ಹ್ಯಾ ಸಾಂತಾಂಚಿ ಜಿಣ  ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ.