20.06.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಆಜ್ ಆಮಿ ಸಾಧ್ಯಾಕಾಳಾಚೊ ಬಾರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆಮ್ಚಾ ಕಷ್ಟಾ ಆಕಾಂತಾ, ಅವ್ಘಡಾಂ-ಅನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಪಿಡೆ-ಶಿಡೆ ವೆಳಿಂ ದೆವಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಥಿರ್ ದವರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಆಯ್ಚಾ ಸುವಾರ್ತೆಂತ್ ಶಿಸ್ “ಆಮಿ ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾನಾ ಸೊಮಿ ತಾಂಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾ. ಧಯ್ರಾನ್ ಭರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಭಾವರ್ಥ್ ದವರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆಮಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮಿಂಯಿ ಶಿಸಾಂಬರಿ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಯಾಂ ತಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಥಿರ್ ಕರ್ಯಾಂ. ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾ, ಧಯ್ರಾನ್ ಭರ್ತಾ, ವಾಯ್ಟಾ-ವಿಘ್ಣಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪಿಡೆ-ಶಿಡೆಂತ್ಲೆ ರಾಕ್ತಾ.

2. ಲಾಕ್-ಡೌನಾವರ್ವಿಂ “ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಚ್” ದಶಮಾನೋತ್ಸವಾಚೊ ವಿಶೇಷ್ ಅಂಕೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಆಯ್ಲಾ. ಹೊ ಅಂಕೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳಿಕ್, ಲೇಖನಾ ಆನಿ ಜಾಹಿರಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

3. “ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಅಂಕೊ” ಇಗರ್ಜೆಚಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಸಾ. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿಂ ವರ್ನ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜಾಹಿರಾತಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಪ್ರತಿ ವಾಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಾಲ್ಯಾ. ತಿ ವೆಗ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಾಹಿರಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

4. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, “ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್” ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಲೇಖನಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ವಾಚುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂ, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ಯಾಂ. ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪೌಂಡಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಪುರ್ವಜಾನಿಂ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಾ. ತಾಂಚಾ ಅಪೂರ್ವ್ ತ್ಯಾಗಾಕ್ ದೇವ್ ತಾಂಕಾ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿಂ ಭರುಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ತಾಂಕಾ ತಿಚಾ ಬೆಸಾಂವಾನಿಂ ಶಾಬಿತ್ ರಾಕುಂ. ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆಂವ್ ದೀಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

5. ಜೂನಾಚಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸ್ನಾನಿಕ್ ಜುವಾಂವ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಜೆಜುಚಿ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಮಿಸಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಸೊಮಿಯಾಚಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್ ಜಿಯೇವ್ನ್ ಸೊಮಿಯಾಚೆ ಖರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾವ್ಯಾಂ.