13.06.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಆಜ್ ಆಮಿ ಸಾಧ್ಯಾಕಾಳಾಚೊ ಇಕ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ ಜೀವಿತ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಜೀಯೆವ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಖರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ ದೆಣೆ ದಿಲಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣ  ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ದವರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚಾ ಆನಿ ಪಿಡೆಶಿಡೆ ವೆಳಾರ್ ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ.

2. ಆಜ್ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್. ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಆಚರ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಂತ್ ತೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟಾ-ವಿಘ್ನಾಂತ್ಲೆ, ಪಿಡೆ-ಶಿಡೆಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಕರಾಳ್ ಪಿಡೆಂತ್ಲೆ ರಾಕುಂಕ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೆವಾಕಡೆ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

3. ಆಜ್ ಸಾಂ ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಚೆ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

4. ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾಂ ಕುಟ್ಮಾನಿಂಚ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಧಾರ್ಯಾಂ.

5. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂ-ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾ ಆನಿ ತೇರ್ಸಾವೆಳಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ದೇವ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕೊಂದಿ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳುಂದಿ.