06.06.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನೊಂ. ಆಜ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾಚಿ (ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ) ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾದ್ವಾರಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಆತ್ಮಿಕ್ ಪೆÇೀಷಣ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ದೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ನಿರಂತರ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿಂವ್ಯಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜೆಜುಚಾ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪರಬ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

2. ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವ್ ಇಗರ್ಜೆನಿಂ ಅನಿಕೀ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ವ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಸ್ಚಿನಾಂತ್. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಭೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ತೇರ್ಸ್ ದೆವಾಚೆ ಉತರ್, ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ದವರ್ಯಾ. ಹೆ ಅನ್ವರಾಂತ್ಲೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕತಲೊ. ತುಮ್ಚಾ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕಡೆ ವಿನತಿ ಕರುಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಶಿಡೆಂತ್ಲೆ ರಾಕುಂ.

3. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಯಾ ಗರ್ಜೆಚಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್‍ತರ್ ತಾಣ ಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಯೆತ್ ವ ಫೆÇನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳವ್ಯೆತ್. ಏಕಾಮೆಕಾಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಆಧಾರ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಪರತ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾ… ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಘರಾನಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾಂ ಸರ್ವ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಾ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

4. ಆಯ್ತಾರಾ (06.06.2021) ಸಕಾಳಿಂ 07:00 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಭೆಟಯ್ಲೆಲೆ ಮೀಸ್ Divine World T.V  ಆನಿ youtubeಚೆರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹಾಚೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಗಿರ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.