30.05.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಜ್ ಸಗ್ಳಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಭೊವ್ ಪರಮ್ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆಚಿ ಪರಬ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾ. ಆಮ್ಚೊ ತ್ರಿಯೆಕ್ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೊ ರಚ್ಣಾರ್, ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್ಣಾರ್. ಆಜ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆ ಮೂಳ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ತ್ರಿಯೆಕ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಯಾಂ, ತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ತಾಕಾ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿವ್ಯಾಂ.

2. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡಾ ಚಡೊಂನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಾಂ ಭೊಂವಾರಿ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ್ಯಾಂ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಘೆಂವ್ಯಾಂ ಹೆ ಖಾತಿರ್ ತುಂಮ್ಕಾಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ದೆವಾಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಉಲೊ ಮಾರುಂಯಾ. ಹ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಂತ್ಲೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಪರಾತುನ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾ. ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ತಾ, ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾಂ ಕಷ್ಟಾಂ-ಅಕಾಂತಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾ. ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

3. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತ್ರಿಯೆಕ್ ದೆವಾಚಿ ಪರಬ್ ಆನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.