23.05.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಜ್ ಆಮಿ ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಅಪೆÇಸ್ತಲಾಂಚೆರ್ ದೆವುನ್ ಜೆಜುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಘಡ್ಲಿ. ಜೆಜುಚೆ ಅಪೆÇಸ್ತಲ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಾ ದೆಣ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಫಳಾನಿಂ ಭರ್ಲೆ ಆನಿ ಜೆಜುಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ಕ್ರಿಜ್ಮಾಚಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾದ್ವಾರಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಲಾಭ್ಲಾ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ವಾಂಟೆಲಿ ದೆಕುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚಾ ದೆಣ್ಯಾನಿಂ ಭರುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೆ ಆಮಿ ಜಾಂವ್ಯಾಂ.

2. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಅಜೂನ್ ಕೊವಿಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಕಷ್ಟತಾತ್. ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚಾಂ ಭಾವಾಂ-ಭಯ್ಣಿಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಂತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಆಮಿ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್ ಭೆಟಂವ್ಯಾಂ. ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾ. ಆಮ್ಚಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಯೆತಾ.

3. ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ದಿತಾ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ಯಾಂ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಏಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ದೆವಾಚೆಂ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾತಾ ತರ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ಯಾಂ. ಪರತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಯಾಂ. ತುಂಮ್ಚೆಂ ಖಾತಿರ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.