16.05.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಜ್ ಜೆಜುಚಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತಾ, ಧಯ್ರಾನ್ ಭರ್ತಾ, ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಭಾಸಾಯ್ತಾ. ಜೆಜುಚಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ತಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಮಿ ಜೊಡ್ಯಾಂ. ತಾಚಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಮಿಂ ಭರ್ಯಾಂ ಆನಿ ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಯಾಂ. ತುಂಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜೆಜುಚಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾ.

2. ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಚಾ ಸೂಚನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್‍ಯೀ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗಾಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಏಕ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಕೆಲಾ. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಾಲ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತೆಲಿಂ. ದಯಾಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಯಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸಹಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ವಾಡ್ಯಾಂಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೊಣಾಕಿಯಿ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆಮಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಫಂಡ್ ಕೆಲಾ. ತುಮಿ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ದಾನ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

3. ಸರ್ವ್ ಆಮಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾಂ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಕೆನ್ ರಾಕುಂ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳುಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.