02.05.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣೊ

1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಜ್ ಪಾಸ್ಕಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿತಾ. ಕಶೆಂ ದಾಕ್ವಾಲ್ ಫಾಂಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಫಳ್ ದಿತಾ ತಶೆಂ ಆಮಿ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟೊನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ದೈವಿಕ್ ಜೀವ್ ಆನಿ ಉರ್ಚಾ ತಸಲೆಂ ಫಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಸಕ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಸದಾಂಚ್ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟೊನ್ ರಾವ್ಯಾಂ.

2. ಸನ್ವಾರಾ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಮೇ ಮಹಿನೊ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್. ಹೊ ಮಹಿನೊ ಮರಿಯೆನ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೊ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ತೇರ್ಸ್ ಕರುಯಾಂ. ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆಥಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ತೆರ್ಸಾವೆಳಿಂ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾವೆಳಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಜತನ್ ಕರುಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟಾ, ವಿಘ್ನಾ, ಅನ್ವಾರಾಂ ಆನಿ ಪಿಡೆಶಿಡೆಂತ್ಲೆ ರಾಕುನ್ ವರುಂ.

3. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಆಮ್ಚಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ 8 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಲೊ. ತಾಂಕಾ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

4. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತೆಗಾಂ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಡಿಅಲ್ಮೇಡಾ (26 ವರ್ಸಾಂ), ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಸುನಿಲ್ ಡಿಅಲ್ಮೇಡಾ (39 ವರ್ಸಾಂ) ಆನಿ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (66 ವರ್ಸಾಂ). ತಾಂಕಾ ಆಮಿ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾಕ್ ಭುಜಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

5. ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ದುಸ್ರೊ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ವಾಡೊ ಕೇವಲ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ದುಸ್ರೊ ವಾಡೊ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.