25.04.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಪರತ್ ಕೋವಿಡ್ – 19 ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಭಕ್ತಿಪಣ ಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಖರ್ಚಿಂಯಾ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ಆಮಿ ‘ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್’ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ‘ಜೆಜು ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ತಾ. ತೊ ಆಮ್ಚಿ ಜತನ್ ಕರ್ತಾ, ಪೆÇೀಷಣ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಅಕಾಂತಾಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೆ ರಾಕ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾ ಬೊರ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ರಾವ್ಯಾಂ. ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ.
ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮೇಯಾಚ 4 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿಸಾ ಆಸ್ಚಿನಾಂತ್.

ಮೇಯಾಚಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಲಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ತುಂಮ್ಚಾ ತೆಸಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟೆಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತೇರ್ಸಾವೆಳಿಂ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಕೋವಿಡ್ – 19 ಪಿಡಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಮ್ಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ಘೆಂವ್ಯಾಂ. ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆನಾಕಾ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಲ್ಯಾಂ. ದೆವಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ನ್, ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್, ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊನ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕರುನ್ ಆಮಿ ವಿಶ್ವಾಸನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ತಾ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಸರ್ವಾಂಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.