18.04.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ: ಸನ್ವಾರಾ: ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್- ಮೌಂಟ್ ರೊಜಾರಿ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 6:00 ವೊರಾರ್ – ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 8:00 ವೊರಾರ್ – ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ.
 2. ಆಜ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾ ಮಣ ಪಾಲ್ ಸೈಂಟ್ ಜೊಸೆಫ್ ಸೀರೊಮಲಾಬಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಾಂದ್ಪಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಾತಿರ್ ಘರಾಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಆನಿ ಇತರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಸ್ತು ವಿಕ್ರಾಪಕ್ ದವರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಹಾಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
 3. ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವೊರಾಂಕ್ ಅಗ್ನೆಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊಚಾ ಘರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಹಮಿಲನ್ ನಿರ್ಮಲ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‍ಚಾ ಘರಾ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 4. ಫಾಲ್ಯಾ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ದುಸ್ರೊ, ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ವಿಷಯ್ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ನಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 5. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ.
 6. ಮೇಯಚ್ಯಾ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ದವ್ರುಂಕ್ ನೊಜೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ.
 7. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೋಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.
 8. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೋ ಕಥೊಲಿಚ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್‍ಚೊ 2021-22 ಅವ್ದೆಕ್ ನಿಯೋಜಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ. ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
 9. ಲೆಂಟನ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್ ಲಕ್ಕಿ ಬೂಕಾಚೆಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ರು. 1,14,000/-. ಸಗ್ಳೆಂ ಲೇಕ್‍ಪಾಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.
 10. ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಆನಿ ಕಂಪಾನಿಯೋ ಹಾಂಚಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣೆ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.
 11. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಕೋವಿಡ್ ಚಡುನಂಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಆನಿ ಸಾನಿಟೈಜರ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಪಾರ್ಚೊ. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 10:00 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕೋವಿಡ್ ತಪಸ್ಣಿ ಅಸ್ತೆಲಿ. ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸೊಂಚೊ.