11.04.2021 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ: ಸನ್ವಾರಾ: ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್- ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 6:00 ವೊರಾರ್- ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 8:00 ವೊರಾರ್- ಜುಜೆ ವಾಡೊ.
 2. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ Easter Cup Cricket Match ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್, ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪೆÇ್ರತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. Easter Cup winner ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ ಆನಿ Runner up ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ . ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೀಮಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, animator Jaison Dias ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
 3. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಚಲೆ ಆನಿ ಚಲಿಯೊ “ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ವಿಶಿಂ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸೆಮಿನರಿ ಆನಿ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗ್. ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ಥಾವ್ನ್ 11:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಗಾಲ್ಚೆ ಕಡ್ದಾಯೆಚೆ.
 4. ಸೊಮರಾ 12 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಸೆಮಿನರಿ ಆನಿ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
  ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ.
 5. ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊ, “ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಚ್” ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಂಕ್ಯಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದವಲ್ರ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪದ್ರ್ಯಾನಿಂ ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಾಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾಣಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ನಿಮಾಣ ತಾರಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಲ್ಯಾ. ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 25 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
 6. ಆತಾಂ (ಸನ್ವಾರಾ) ಸಾಂಜೆರ್ ಮೀಸ್ ಜಾತೆತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟಾನೆಚೆಂ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 7. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾನ್ ಓಡ್ದಿಚಿ ಜಮಾತ್ 8 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 8. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಣ ಪಾಲ್ ಸೈಂಟ್ ಜೊಸೆಫ್ ಸೀರೊಮಲಾಬಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಾಂದ್ಪಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಾತಿರ್ ಘರಾಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಆನಿ ಇತರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಸ್ತು ವಿಕ್ರಾಪಕ್ ದವರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಹಾಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
 9. ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ 14 ತಾರೀಕೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಧಫ್ತರ್ ಬಂದ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.