04.04.2021-ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ, ಸಂಸಾರಾರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಕ್ಲಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಆನಿ ಕುರ್ಪೆಭರಿತ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಘರಾಂತ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನಾಚೆಂ ನಾಂವಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ನಾಂವಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿಂ ಆನಿ ಕುರ್ಪೆನ್ ಭರ್ಲೆಲೆ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. HAPPY EASTER .
 2. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ: ಸನ್ವಾರಾ: ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್- ಸಾಂ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 6:00 ವೊರಾರ್- ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 8:00 ವೊರಾರ್- ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡೊ.
 3. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕೂಮ್ಗಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್.
 4. ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಕಾಳಿಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಮೀಸ್ 8:00 ವೊರಾರ್.
 5. ಆದ್ಮೆಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ.
 6. ಫಾಲ್ಯಾ ದೊನ್ಪಾರಾ 2:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ EASTER CUP ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿಂ ವೇಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತರ್ಫೆನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಜೆಚೆ ಜೆವಾಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
 7. ಮೊಗಾಚಾನೋ, ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಡ್ದೊಮ್ ರಾವೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಸಾಂ. ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ವಾಡೊ ತಾಂಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತಾಂಚಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ದೇವ್ ತಾಂಚೆರ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಘಾಲು ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
 8. ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನೋ, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಸಿಂಜೆಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಜೀವಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುಂಮ್ಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ ಆನಿ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
 9. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಪಿಷ್ಟ್ ಡಾಯಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, 20 ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಅಶೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.
 10. ಹಾಂವ್ ವಿಶೇಷ್ ರಿತಿನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಕ್. ಫಾವೊ ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುನ್ ಜೊಕ್ತಿ ಗಿತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣ ಂ ತಾಂಚೊ ಮೊಟೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊವಿಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ವಾಜಾಂತ್ರ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ತರ್ಫೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಆಮ್ಚಿ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚಾ Coir ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಪೆÇಯ್ಶೆ ತೆಂ ಕೊಯಾರಾಂಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ವೊಚನಾಂತ್. ತೆಂ ತಾಂಚಾ ಫಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯ್ ಸಗ್ಳೆ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ತಾಂಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾಂವ್.
 11. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆಲ್ತಾರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆನಿ ಮೀಸಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ಕೊವೆತಾಂಚಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸುಜಾನ್ನಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ.
 12. ಸಾಂಗಾತಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಸಹಾಕರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊವೆತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿ. ಮೆವಿಸ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.
 13. ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲಿತುರ್ಜಿಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಂದಿತಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರೀತಿನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ, ಕೀರ್ತನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ, ಕಾಣ ಕೊ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಅಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಮನಃಪೂರ್ವಕೀ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ.
 14. ಮೊಗಾಚಾನೋ ಆಮ್ಚೆಂ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಂಜಾಬರಿಂ ಸೊಭ್ತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಸುಡ್ಸಾಡಾಯ್, ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ದೇವ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಕುರ್ಪೆನ್ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ಬರುಂ.
 15. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ.