28.03.2021- ರಾಮಾಚಾ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣೆಂ ಕಾಣ ಕ್ ರು. 17,325/-
 2. ರೆತಿರೆವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ರು. 27,000/- ತಾಕಾ 3,000/- ಗಾಲುನ್ ರು 30,000/- ರೆತಿರೆಚೊ ಪದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬಾಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೋಬೊ ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಂಕಾ ದಿಲ್ಯಾತ್.
 3. ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ರೆತಿರೆಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.
 4. ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ 7:30 ವೊರಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾರ್ ರಾಮ್ ಬೇಂಚಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್. ಸರ್ವಾನಿಂ 7:30 ಪಯ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾರ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಫಾಲ್ಯಾ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮೀಸ್. ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂ.
 5. ಯೆಂವ್ಚೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಶೆವಾಚಾ ಆಲ್ತಾರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧನ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಮೀಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 7:00 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸಾ.
 6. ಸುಕ್ರಾರಾಚೆ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಆರಾಧಾನಾಚೊ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಘಾಲಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವೊರಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್. ಸರ್ವಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.
 7. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಆರಾಧನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂತ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ.
 8. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾಚಾ ಸನ್ವಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7:00 ವೊರಾರ್.
  ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಮೀಸ್.
  ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಎಸ್. ವಿ. ಪಿ ಚೆಂ ಸಾಂದೆಂ Lenten Campaign ಕೂಪನ್ ಆನಿ ವಾತಿಂ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ದವರ್ತಾಲೆಂ.
 9. ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದನ್ಪಾರಾ 2:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. Fixtures ಕಾಡುಂಕ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ ಅಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ.
 10. Lenten Campaign ಚೆ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆಂ ಗುರ್ಕಾರಾನಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಧಪ್ತಾರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ.
 11. ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚಾ ಆನಿ ದಾನಿಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ನವೆಂ ಘರ್ ಶ್ರೀ ದೊನಾತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲಾ. ತಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾಚನ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 10:30 ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಸರ್ವ್ ಪಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಸರ್ವ್ ರೀತಿನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.
 12. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ.
 13. ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿಂ ಲೋಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೀಸ್‍ರಜಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಗ್ರುಫ್ ಫೆÇಟೊ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
 14. ರೊಜಾರಿ ಗಾಂಚ್ ಪತ್ರಕ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೊ ಫೆÇಟೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆಂಚೆಂ ಫೆÇಟೊ ಎಪ್ರಿಲ್ 15 ತಾರೀಕೆ ಭಿತರ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ದೆವಾಚಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಭೆಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾ, ಜೊನ್ಸಾನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಪೂತ್ ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಲೀನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಚೊ – ಶಂಬೂರ್, ಜೊವಿಟಾ ಸಿಂತಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಲಾಗಿಂ ಧುವ್ ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಜುಲಿಯಾನಾ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚಿ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡೊ – ಹಿ ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್