14.03.2021- ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣೆಂ ಕಾಣ ಕ್ ರು. 16,240/-
 2. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ: ಸನ್ವಾರಾ: ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್- ಸಾಂ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ದುಸ್ರೊ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 6:00 ವೊರಾರ್- ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 8:00 ವೊರಾರ್- ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನ್ ವಾಡೊ.
 3. ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್. ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿಂ ಮಿಲೆನಿಯಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಃಡಿeಚಿಞಜಿಚಿsಣ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್. ಕ್ಲಾಸಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಫೆÇಟೊ ಕಾಡ್ನ್ “ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಚ್” ಪತ್ರಾರ್ ಗಾಲ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹೊಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ. ಫಾಲ್ಯಾ 9:30 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾ.
 4. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ರೆತಿರ್. ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾವೆಳಿಂಚ್ ರೆತಿರೆಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಮೀಸ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಲಾಂಬ್ ಜಾತಾ. ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ. ಸೊಮಾರಾ, ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಆನಿ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ 6:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಸರ್ವಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 5. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ನಾ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾ.
 6. 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಯೋಗಾ ಸಮಿತಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ಥಾವ್ನ್ 6:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ದಿರೊಕ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ಭೆತಿ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
 7. 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ 5:00 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಜಮಾತ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 8. ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ಥಾವ್ನ್ 12 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಗರ್ಭಕೋಶಚೆಂ ತಪಸಾಣ್ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮಣ ಪಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಯೆತಾತ್. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹಾಚೊ ಪಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೊ.
 9. ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾನ್ ಒಡ್ದಿಚಿಂ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ 8 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 10. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ದುಸ್ರೊ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡೊ.
 11. “ರೋಜರಿಚೊ ಗಾಂಚ್” ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಪ್ರಾಯೆ ತಕೀದ್ ವಿವಿದ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತುಮಿ ಸರ್ವಾನಿಂ ಹಾಂತುನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಆಸಾ.
 12. ಮೊಗಾಚಾನೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಆಶೀರ್ವಾಚನ್ (ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ) ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಹೆಂ ವೆಳಿಂ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಪೈಂಟಿಂಗಾಕ್ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲೆ ದಾನ್ 3,01,550/- ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಂಮ್ಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೆವಾಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗೊನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.
 13. ಆತಾಂ(ಸನ್ವಾರಾ) ಮೀಸ್ ಜಾತಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ದೆವಾಚಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಭೆಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾ, ನೊಯೆಲ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಪೂತ್ ಲೀಯೊ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಆನಿ ಸೆಲೆಸ್ತಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಚೊ – ಪೆರ್ಮುದೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಕ್ಯಾರೊಲ್ ನಜರೆತ್ ಲಾಗಿಂ ಧುವ್ ಸಿರಿಲ್ ನಜರೆತ್ ಆನಿ ಜಾನೆಟ್ ನಜರೆತ್ ಹಾಂಚಿ – ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ – ಹಿ ದುಸ್ರಿ ಚೀಟ್
ದೆವಾಚಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಭೆಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾ, ಬ್ಲ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಪೂತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಜುಲಿಯಾನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚೊ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ವಾಡೊ, ಎಲಿಷಾ ಡಿಸೋಜಾ ಲಾಗಿಂ ಧುವ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚಿ – ಮುಂಬೈ – ಹಿ ದುಸ್ರಿ ಚೀಟ್
ದೆವಾಚಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಭೆಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾ, ಪ್ರದೀಪ್ ಡೇಸಾ ಪೂತ್ ದೆ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೇಸಾ ಆನಿ ಗ್ರೇಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚೊ – ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ, ಡಿಂಪಲ್ ಸ್ವೀಟಿ ಡಿಸೋಜಾ ಲಾಗಿಂ ಧುವ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಮೇಬಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚಿ – ಕುಳೂರ್ – ಹಿ ದುಸ್ರಿ ಚೀಟ್
ದೆವಾಚಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಭೆಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾ, ಜೊನ್ಸಾನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಪೂತ್ ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಲೀನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಚೊ – ಶಂಬೂರ್, ಜೊವಿಟಾ ಸಿಂತಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಲಾಗಿಂ ಧುವ್ ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಜುಲಿಯಾನಾ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚಿ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡೊ – ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಚೀಟ್