07.03.2021- ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣೆಂ ಕಾಣ ಕ್ ರು. 17,210/-
 2. ಫೆಬ್ರವರಿಂತ್ Mite Box ರು. 2,870/-. ಆಶೀರ್ವಚನಾ ವೆಳಿಂ ಕವರಾನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಕ್ ರು. 3,500/- ಹೆಂ ಪಯ್ಶೆ M.O.P a/c ಗಾಲ್ಯಾತ್.
 3. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ: ಸನ್ವಾರಾ: ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್- ಸಾಂ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 6:00 ವೊರಾರ್- ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 8:00 ವೊರಾರ್- ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ.
 4. ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ 8:00 ವೊರಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೀಸ್. ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 5. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಲೆನಿಯಾಂ ಹೊಲಾಂತ್ Breakfast ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ Breakfastಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ Ice-cream’ಕ್ ಕೊಣ್‍ಯಿ Sponsor ರಾವ್ತಾತ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಳ್ಸುಂಚೆ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಸಗ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 11:30 ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೊ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ನಾ.
 6. ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:30 ಥಾವ್ನ್ 11:30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ದನ್ಪರಾ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 7:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಆಶೀರ್ವಾಚನ್.
 7. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 8. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ದುಸ್ರೊ ವಾಡೊ.
 9. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ 10 ತಾರಿಕೇರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ರೊಜಾರಿ ಗಾಂಚ್ ಸಂಪಾದಾಕಿಯ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‍ಪಣ ಂ ಜಮಾತೆಕ್ ದಾಡ್ಚೆಂ.
 10. ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನೆಚೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ತಾಂಚಾ ದಿಸಾಚೊ ಶುಭಾಷಾಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲಾನ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟಾನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಶಿಣ್ ಜೊಯ್ಸ್ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿತಾ ಲುವಿಸ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ತಶೆಂಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ.
 11. ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾನ್ ಒಡ್ದಿಚಿಂ ಜಮಾತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 14 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ 8 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.
 12. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 13. ಮಾರ್ಚಾಚಾ 20 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 4 ದೀಸ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ರೆತೆರ್ ದವಲ್ರ್ಯಾ.

ದೆವಾಚಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಭೆಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾ, ನೊಯೆಲ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಪೂತ್ ಲೀಯೊ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಆನಿ ಸೆಲೆಸ್ತಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಚೊ – ಪೆರ್ಮುದೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಕ್ಯಾರೊಲ್ ನಜರೆತ್ ಲಾಗಿಂ ಧುವ್ ಸಿರಿಲ್ ನಜರೆತ್ ಆನಿ ಜಾನೆಟ್ ನಜರೆತ್ ಹಾಂಚಿ – ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ – ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಚೀಟ್
ದೆವಾಚಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಭೆಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾ, ಬ್ಲ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಪೂತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಜುಲಿಯಾನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚೊ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ವಾಡೊ, ಎಲಿಷಾ ಡಿಸೋಜಾ ಲಾಗಿಂ ಧುವ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚಿ – ಮುಂಬೈ – ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಚೀಟ್
ದೆವಾಚಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಭೆಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾ, ಪ್ರದೀಪ್ ಡೇಸಾ ಪೂತ್ ದೆ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೇಸಾ ಆನಿ ಗ್ರೇಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚೊ – ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ, ಡಿಂಪಲ್ ಸ್ವೀಟಿ ಡಿಸೋಜಾ ಲಾಗಿಂ ಧುವ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಮೇಬಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚಿ – ಕುಳೂರ್ – ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಚೀಟ್