28.02.2021- ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣೆಂ ಕಾಣ ಕ್ ರು. 16,010/-
 2. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ: ಸನ್ವಾರಾ: ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್- ವೆಲ್ಲಂಕಣ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 6:00 ವೊರಾರ್- ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 8:00 ವೊರಾರ್- ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.
 3. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ 8:00 ವೊರಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ.
  ಮಾರ್ಚಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಾ ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ದೀಸ್.
 4. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾಚನ್ ವ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ
  a. 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ
  b. 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ಆನಿ ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡೊ
  c. 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ
  d. 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ವಾಡೊ.
  ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:30 ಥಾವ್ನ್ 11:30 ಆನಿ ದನ್ಪಾರಾ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 7:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್.
 5. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.
 6. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ವಾಡೊ.
 7. ಆತಾಂ (ಸನ್ವಾರಾ) ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಾಚಿಂ ಜಮಾತ್ ಆನಿ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 8. ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 9. ದೆ. ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಲೇಖನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾರ್ಚಾಚಾ 7 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾ 3:00 ವೊರಾರ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. 25 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತಲ್ರ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂನಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.