21.02.2021- ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

 1. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣೆಂ ಕಾಣ ಕ್ ರು. 17,000/- ಮಿಶನರಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಮೇಳಾಕ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ರು. 27,000/- ಒಟ್ಟುಕ್ 44,000/-. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಕಾಣ ಕ್ ಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.
 2. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ: ಸನ್ವಾರಾ: ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್- ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 6:00 ವೊರಾರ್- ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 8:00 ವೊರಾರ್- ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡೊ. ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಸಾ.
  ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಮೀಸ್ ಆಸಾ.
 3. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್ 8:00 ವೊರಾರ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಮಿಟೀಂಗ್ ಆಸಾ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.
 4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾಚೆಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಟೀಚರಿಂಚೆ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.
 5. ಅದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಜಾಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜ್ಯೊತಿ ಲುವಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಪುರ್ಟಾಡೊ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಮೆವಿಸ್ ಕರ್ನೆಲೀಯೊ ವಿಂಚೂವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೇದಾರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೇದಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.
 6. ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾನ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ 8 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 7. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ 27 ತಾರೀಕೆರ್ 4:30 ಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಾಚಿಂ ಜಮಾತ್ ಆನಿ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.
 8. ಸೊಮರಾ 22 ತಾರೀಕೆರ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಆಯೋಗಾ ತರ್ಫೆನ್ 9:30 ಥಾವ್ನ್ 1:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೆಮ್ಮಾಣ್ ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆ ಆಸ್ತಲೆಂ.
 9. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ.
 10. ಮೊಗಾಚಾನೋ, ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾಚನ್ ವ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:30 ಥಾವ್ನ್ 11:30 ಆನಿ ದನ್ಪಾರಾ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 7:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಮಾಂಡವಳ್ ಕರ್ಚಿ.
  23 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂ. ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
  24 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ
  25 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ವೆಲಂಕಣ ಆನಿ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ, ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾ. ಮೊಗಾಚಾನೊ ಘರಾಚಾ ಆಶೀರ್ವಾಚನಾವೆಳಿಂ ತುಮಿ ಕಿತೆಯಿ ಕಾಣ ಕ್ ದಿತಾತ್ ತರ್ ಆಮಿ ಪದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಾಣ್ಗೆನಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಕಾಣ ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪೈಂಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.