14.02.2021- ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

  1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ: ಸನ್ವಾರಾ: ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್- ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 6:00 ವೊರಾರ್- ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 8:00 ವೊರಾರ್- ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ.
  2. ಆಜ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಿಶನರಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವರಾನಿಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕಾಣ ಕಾ ವೆಳಿಂ ದಾನ್ ಗಾಲುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.
  3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ 8:00ವೊರಾರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
  4. ಆತಾಂ ಮೀಸ್ ಜಾತಾಚ್ YCS ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
  5. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
  6. ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾನ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, 21 ತಾರಿಕೆರ್ 8 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.
  7. ಮೊಗಾಚಾನೊ ಬುದ್ವಾರಾ 17 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ವ ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಕಾಳ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಬುದ್ವಾರಾ ಸಿಂಜಿಚೊ ವ ಗೊಬ್ರಾಚೊ ಬುದ್ವಾರ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 7:00 ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮಿಸಾಚಾ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಆನಿ ಸುಕ್ರಾರಾ 5:00 ವೊರಾರ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್, ಆರಾಧನ್ ಆನಿ 5:45 ಮೀಸ್. ಬುದ್ವಾರಾ 7:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಖುರಿಸ್ ವಾಡ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಚೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ, ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಸಮಿತಿಕ್.
  8. ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ Lenten Campaign ಚೆಂ ಬೂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತ್ಲೆಂ 70% ಪಯ್ಶೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಚಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಆನಿ 30% ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ವೆತಾತ್. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಬುದ್ವಾರಾ ಭಿತರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಧಪ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೂಕ್ ವರ್ಚೆಂ.
  9. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೂಡ್ರ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ.
  10. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಲೂಡ್ರ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಟೈಟಾಸ್ ಆನಿ ಡೊಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.