01.11.2020- ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣೆಂ ಕಾಣ ಕ್ ರು. 16,302/-
ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ: ಸನ್ವಾರಾ: ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್-ಸಾಂ. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 6:00 ವೊರಾರ್- ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡೊ, ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ: 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ.

ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಸಾಂತಾ ಭಕ್ತಾಂಚಿ ಪರಬ್.
ಸೊಮಾರಾ/ಫಾಲ್ಯಾ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತ್ ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್. ಮಿಸಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್, 7:30 ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್. 7:30 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಭೆಟಯ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿ ಭೆಟ್. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಯಾಜಕಾಂಚಾ ನವ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆ ಆಶಿರ್ವಾಚನ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಕರ್ತಲೆ.

07:30ವೊರಾಚ್ಯಾ ಮೀಸಾಕ್ ಯೆತಲ್ಯಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಗಾಲ್ಚೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಕಂತಾರಾ ವೆಳಾಂ ಅಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಪುರ್ಶಾವಾರ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ವೆಚೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಯಾಜಾಕಾಂಚಾ ನವ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕಡೆ ಅಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಊರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಾ ಫೆÇಂಡಾ ಕಡೆ ರಾವೊನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ಚೊ.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊ, ಸಗ್ಳಿ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿ ನಿತಳ್ ದವಲ್ರ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಕೊಣ ಯಿ ಕಿತೆಂಯಿ ಕಸ್ರೊ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭ್ಯಾಗ್ಸ್, ವಾತಿಂಚಿ ಕವರಾ ವ ಕಸಲೆಂಯೀ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಉಡೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಸಿಮೆಸ್ತ್ರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸುವಾತ್. ತಿ ಆಮಿ ನಿತಳ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾ. ಕಸ್ರೊ ಗಾಲುಂಕ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಚಾ ಗೇಟಿ ಕಡೆ ದೋನ್ ಟಬ್ ದವಲ್ರ್ಯಾತ್. ತಾಂತು ಘಾಲುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಸಾಂಗಾತಚ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿ ಭಿತೆರ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯಿ ವಾಹನಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ದಯಾಕರ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಸುವಾತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾಂ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಚಾ ನವೀಕರಣ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಯಾಜಕಾಂಚಾ ನವ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮರಿಯಾ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡೊ.

ಮೊಗಾಚಾನೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ 2020 ಚೊ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ದೀವ್ನಾ. ಸರ್ವಾಂನಿ ನವೆಂಬರ್ ಆಕೇರಿ ಭಿತರ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಧಪ್ತಾರಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಂದಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ.
ಮಿಸಾಂವಾಂಚಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.