27.09.2020- ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೀಸಾವೇಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣೆ ಕಾಣಿಕ್ ರುಪಾಯ್ 7614/-

2. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್: ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡೊ. ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ದುಸ್ರೊ ವಾಡೊ. ಆನಿ 8:00 ವೊರಾರ್ ಸೆಕುಲರ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಾಂದೆಂ

3. ಆಜ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾ. ಕೆದಾಳಾ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಮನ್ ಬದ್ಲಿತಾಂವ್ ತವಳ್ ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ತಾ. ತಾಚಾ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿಂ ಆನಿ ಉದಾರ್ ದೆಣ್ಯಾನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ‍್ತಾ.

4. ಹರ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಬರಿ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಯೀ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ್, ಯುವ ಆಯೋಗ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಧರ್ಮಚೆ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:30 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರಾ ಏಕ್ ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಣಿಪಾಲ್ K.M.C ೦ತ್ ರಗ್ತ್ ದಾನ್ ಶಿಬಿರ್ ದವರ್ಲಾ. ರಗ್ತ್ ದಾನ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಒಸೊಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಮುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾಚಿಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಾಹಾನಾಂಚೊ ವೇಳ್, ಸಕಾಳಿ 08:30, 10:00, 11:00, ಆನಿ 12:00 ವೊರಾರ್. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗಾಕ್ ವಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ.

5. ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ದೇವ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘಾಲುಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

6. ಅದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಳೈಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಜ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾ ಮೀಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೆಂ ಸಾಂದೆಂ ಪಯ್ಶೆಂ ಜಮೊ ಕರ‍್ತಾತ್. ಇಗರ್ಗೆಚಾ ಪೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ತೆಂ ಆಸ್ತಾತ್. ತುಮ್ಚೆಂ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ರಶೀದಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

7. ಆಮ್ಚಾ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಾ ತಾರಿಕೆಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆ ನೊವೆನ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚಾ ಮೀಸಾರ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊಜಾರಿ ಮಾಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಸಂಗಾತಾಚ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ತೇರ್ಸ್ ಕರ‍್ನ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಯಾಂ.

8. ರೊಜಾರೀಚೊ ಗಾಂಜ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ಧಪ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿಂ ವಾ ಪ್ರತಿನಿದಿನಿಂ ವರ್ಚೆ.

9. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸೆಕುಲರ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಾಂದೆಂ ತಾಂಚಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಸಾಂ ಪ್ರಾನ್ಸಿನ್ ಆಸಿಸ್ ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್.