09.08.2020 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1) ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಆಜ್ ಸಾಧ್ಯಾಕಾಳಾಚೊ ಎಕುಣ ಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ “ಆಮಿ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ರಾಕ್ತಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಾ. ಹೊರೆಬ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಎಲಿಯಾ ಪ್ರವಾದಿಕ್ ದೇವ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಚಾ ಪೆದ್ರುಕ್ ಜೆಜು ಆಪ್ಣಾಚೊ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾ. ಆಮಿಂಯಿ ಪೆದ್ರುಬರಿ “ಸೊಮಿಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೊ ರಾಕ್ತಾ. ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಸೊಮಿಯಾಚೆರ್ ಥಿರ್ ಕರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ “ಸೊಮ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಖಳನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

2) ಅಗೊಸ್ತಾಚಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಸರ್ಗಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವಾತಾಂತ್ರೋತ್ಸವ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾûಚಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಪ್ರಜೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಭೆಟಂವ್ಯಾಂ.

3) ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್‍ಯಿ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಾಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅಗೋಸ್ತಾಚಾ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಸಲಿಂಯಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚಾ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಹಿಚ್ಚ್ ತಿಳ್ಸೊಣ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಬೊರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಚಾ ಆದೇಶ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಅಕೇರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಆಸ್ಚಿನಾಂತ್. ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಆಮ್ಚಾಂ ಘರಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗೊನ್ ದೆವಾಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಯಾಂ. ತುಂಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮರ್ಯೇಚಾ ಸ್ವರ್ಗಾವ್ಹರಣಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್.