02.08.2020 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1) ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಆಜ್ ಆಮಿ ಸಾಧ್ಯಾಕಾಳಾಚೊ ಅಟ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ “ದೇವ್ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಾ. ತೊ ಆಮ್ಚಾ ಕುಡಿಚಿ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಚಿ ತಾನ್-ಭುಕ್ ಥಾಂಭಯ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ರೀತಿನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾದೊಶಿ ಕರ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಕೊಣ್‍ಯಿ ಜಾಂವ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಮ್ಚಾ ಸೊಮಿಯಾ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೆಗ್ಳಿಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ನಾ. (ರೊಮಾಗಾರಾಂಕ್ 8:39) ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಇತ್ಲೊ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ, ಅಪರಿಮಿತ್ ಆನಿ ಅಪೂರ್ವ್. ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಆಮಿ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ತಾಕಾ ಸಮರ್ಪಿಯಾಂ. ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಣಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಖಂತ್-ಬೆಜಾರಾಯ್, ಪಿಡಾ-ಶಿಡಾ, ಭೆಂ-ಭಿರಾಂತ್, ಎಕ್ಸುರ್ಪೊಣ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ಪೊಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಾ ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಯಾಂ. ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ. ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ವಸ್ತುನಿಂ ಧಾದೊಶಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿಂ ಭರ್ತಾ (ಇಸಾಯಿಯಾ 55:1-3).

2) ಆಮಿ ಜುಲಾಯ್ ಮಹಿನೊ ಸಂಪಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ವೆಲಾಂ. ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಾಪ್. ಮೊಗಾಚಾನೊ, ಅಗೊಸ್ತಾಚೊ ಮಹಿನೊ ಆಮಿ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಚಾಕ್ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಯೆಚಾ ಸ್ವರ್ಗಾವ್ಹರಣಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ಮರಿ ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕುಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟಾ-ವಿಘ್ನಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಪಿಡೆ-ಶಿಡೆಂತ್ಲೆ ನಿವಾರುಂಕ್ ತಿಚಾ ಪುತಾ ಜೆಜುಕಡೆ ವಿನತಿ ಕರುಂ.

3) ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಗೊವ್ಳಿಂ ಬಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಆದೇಶ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಮಿಸಾಂ ಕೆದಾಳಾ ಸುರು ಜಾತಾತ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ ್ಗ ಮೆಳ್ತಚ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಂ ಸುರು ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಭಕ್ತಿಪಣ್, ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್, ನಿಯಾಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಕರ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆಸೊಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಆಮಿ ಸರ್ವಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚಾ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಜೆಜು ಖಂಡಿತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ತಾಲೊ. “ಅಶೆಂ ತೊ ದೊಣ ವಯ್ಲೊ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಹಡೊ ಲೊಕಾ ಜಮೊ ದೆಖ್ತಚ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಗೂಣ್ ಕೆಲಿ” (ಮಾತೆವ್ 14:14). ಆಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್. ಆಮೆನ್.