26.07.2020 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1) ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಜ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ಗಿಂಚೆ ರಾಜ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಸರ್ಗಿಂಚೆ ರಾಜ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆಂ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮಿ ಸರ್ಗಿಂಚಾ ಬಾಪಾಚಿ ಮೊಗಾಳ್ ಭುರ್ಗಿಂ. ‘ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸೊಮಿಯಾಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ “ತುಜೆ ರಾಜ್ ಯೇಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಸರ್ಗಿಂಚಾ ರಾಜಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ: ಸತ್, ನೀತ್, ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ರಾಜ್ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಚಡೊನ್‍ಂಚ್ ಯೆತಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾಂ. ಸರ್ವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಪಿಡೆಂತ್ಲೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಮಿ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ದೇವ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಬಳ್. ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ತಾಲೊ.

2) ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಮಿಸಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಇಗರ್ಜಾನಿಂ ಆಸಾ ತರ್ ಆಮಿ ವೆಳಾರ್ ತಿಳ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

3) ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಆಮಿ ವರ್ಸಾಚೊ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ವೆಳಾರ್ ದಿತಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ (2020) ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ದಿಲಾ. ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ದೀವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

4) ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ದಿಲಾ. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚಾ ರೈತಾನಿಂ ಸಾಗೊಳಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬರೆಂ ಬೆಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಂಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ/ಕೊಲೆಜಿನಿಂ ಕ್ಲಾಸಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘುಸ್ಪೊಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಸರ್ವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ದೇವ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ರಿತಿನಿ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೊ. ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.