19.07.2020 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1) ಆಜ್ ಸಾಧ್ಯಾಕಾಳಾಚೊ ಸೊಳಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ದುಲಬ್ ಆನಿ ಕಣ್ವಳೊ, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಶೆತಾ. ಜೆಜು ಒಪಾರಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸರ್ಗಿಂಚಾ ರಾಜಾಚೆ ಘುಟ್ ಉಗಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ಸರ್ಗಿಂಚಾ ರಾಜಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಆಜ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

2) ಕೊರೊನಾ ಪಿಡಾ ಚಡ್ತೆಚ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಪರತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮಿ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಂಬಾಳ್ಯಾಂ. ಹೆರಾಂಚಾಯಿ ಭಾಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

3) ಮಿಸಾಂ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂ.

4) ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಜ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಲೇಖನಾ, ಜಾಹಿರಾತಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಬಿತರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ.

5) ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್
ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ, ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ, ವೆಲಂಕಣ ಆನಿ ಬಾಳಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ.
ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ – ಸಾಂ ಜುಜೆ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ
ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್, ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ, ಮರಿಯ ಗೊರಟ್ಟಿ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ.
ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 07:15 ವೊರಾರ್. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.