12.07.2020 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1) ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸದಾಂ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಕಾಣ ಕ್ 10,280/-

2) ಮೊಗಾಚಾನೊಂ, ಆಜ್ ಸಾಧ್ಯಾಕಾಳಾಚೊ ಪಂದ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ ಯೆಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಭರ್ಪೂರ್ ಫಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆಮ್ಚಾ ಉತ್ರಾಂ, ಕರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ಜಿಣ ಯೆದ್ವಾರಿಂ ಫಳಾಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

3) ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಸಬಾರಾಂ ಮಿಸ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬಳ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಆಮ್ಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ರಾಕುಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ರಾಕೊಂಕ್ ಆಮ್ಚಾ ತಾಂಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಯತ್ನಾಕ್ ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ದಿತಾ. ತುಂಮ್ಚಾ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

4) ಆಜ್ (12.07.2020) ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ವರ್ವಿಂ ಮಿಸಾ ನಾಂತ್. ಹಪ್ತ್ಯಾಂಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸಕಾಳಿಂ 07:00 ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 05:00 ವೊರಾರ್ ಮಿಸಾ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮಿಸಾಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ 05:00 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ವಾಹಾನಾರ್ ಬಸೊನ್ ಭೆಟವ್ಯೆತ್. ತಾಂಕಾ ವಾಹನಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಸಾ.

5) ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾನಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಹೆಡ್ ಮೆಸ್ತಿರ್ಣ್ ಆನಿ ಶಿಬಂದಿನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ನಾಂವಿ ತಾಂಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ದೇವ್ ತಾಂಚೆರ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀವಾದ್ ಗಾಲುಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಮಿಸಾಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ದವರ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಪರತ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್. ದಯಾಕರ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಾಬರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತಾಣ ಂ ಸನ್ವಾರಾಚೆಂ 09:00 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ.

6) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್

ಅ) ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ

ಆ) ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ

ಇ) ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್

ದೀಸ್: ಸನ್ವಾರಾ, 18-07-2020

ವೇಳ್: ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವರಾಂಚೆರ್, ತುಮ್ಚಾ ಸಹಕಾರಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.