26.01.2019 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
26.01.2019 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗಿಂ

3) ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವ್ 2020ಕ್. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

4) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

5) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವೊರಾರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 7:00 ವೊರಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚಿ ಸರ್ವ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಸಹಮಿಲನ್. ದೆಕುನ್ ನವ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ 6:00 ವೊರಾರ್ ಜಮಾತೆಕ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.
7:00 ವೊರಾಂಚಾ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ 7:00 ವೊರಾರ್ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ಆನಿ ವತ್ತಾಯೆಚೆ ಆಪವ್ಣೆಂ.

6) ಫೆಬ್ರವರಿಚಾ 22, 23, 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೇಟ್. ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಯೆತಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಆಯೋಗಾಚೆ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ – ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ವರ್ದಿ ಬರವ್ನ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಫೈಲ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಕ್ರಿಜ್ಮಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಜ್ಮ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಕ್ರಿಜ್ಮಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ರಿಜ್ಮಾಚಾ ದೊತೊರ್ನಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

7) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

8) ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯಚೆ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

9) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್, ಅತ್ತೂರ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚಿ ಮಹಾಪರಬ್. ಸರ್ವಾಂನಿ ಪೂನ್ ಶೆತಾಕ್ ವಚೊನ್ ಸುಟಾಂವೆ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

10) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಶನರಿ ಮೇಳಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆ.

11) ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ
ಅ) ಸಾಂ ಪೆದ್ರು
ಆ) ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್
ಅ) ಲೂರ್ಡ್ಸ್
ಆ) ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್
ದೀಸ್: ಸನ್ವಾರಾ, 01-02-2020
ವೇಳ್: ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವರಾಂಚೆರ್

12) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ:
ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್:
4:30- ಲೂರ್ಡ್ಸ್- ಸಂದೀಪ್ ಆನಿ ಧನ್ಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
5:00- ಸಾಂ ಪೆದ್ರು- ಆ್ಯಂತೊನಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್
5:00- ವೆಲಂಕಣ – ಪಾವ್ಲ್ ಡಿಸೋಜಾ – ಜಿ.ಎಸ್.ಜೆ. ರೊಯಲ್ 5th Floor
Excludes last-minute modifications
*Source : Church Office*