19.01.2019 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
19.01.2019 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿ
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ

3) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೌಂಡಾಂತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆನಿ ವತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ.

4) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ವಾಹನಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೌಂಡಾಂತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕುಶಿಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾಂತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಹಕರ್ಸುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ತುಂಮ್ಕಾಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಲೆ.

5) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 9:30 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 9:00 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ರಾಂವ್ಚೆ.

6) ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ. ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ Admission ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ Admission ಕರ್ಚೆ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್ಚೆ. ಮಾಗಿರ್ Seಚಿಣs ಮೆಳ್ಚೆನಾಂತ್.

7) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

8) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವೊರಾರ್ ಶ್ರೀ ರೊಕಿ ಒಲಿವೆರಾಚಾ ಘರಾ.

9) ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ
ಅ) ಸಾಂ ಪೆದ್ರು
ಆ) ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ
ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್
ಅ) ಲೂರ್ಡ್ಸ್
ಆ) ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್
ದೀಸ್: ಸನ್ವಾರಾ, 25-01-2020
ವೇಳ್: ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವರಾಂಚೆರ್

Excludes last-minute modifications
*Source : Church Office*