12.01.2019 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
12.01.2019 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2)ಯೆಂವ್ಚಾಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ -ಸಾಂ ಪೆದ್ರು
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಬಾಳಕ್ ಜೆಜು

3)ಯೆಂವ್ಚಾಆಯ್ತಾರಾಆಮ್ಚಾಗ್ರೌಂಡಂತ್‍ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್‍ಯೆಂವ್ಚಾಆಯ್ತಾರಾ 9:30 ವೊರಾಂಚೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್‍ದೊತೊರ್ನ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್‍ಯೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ದೊತೊರ್ನಿಕ್‍ರಾಂವ್ಚೆ.

4) ಮೊಗಾಚಾನೊ, ಯೆಂವ್ಚಾಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವೊರಾಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಆಮ್ಚಾಗ್ರೌಂಡಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವ್. ಹಾಂತುಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ಭಾಗ್‍ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಬ್ರೇಕ್‍ಫಾಸ್ಟ್, ದನ್ಪಾರಾಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್‍ಕಾಫಿ/ಟೀ ಆಸಾ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ಆನಿ ವತ್ತಾಯೆಚೆ ಆಪವ್ಣೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚೊ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ

5)ಯೆಂವ್ಚಾಆಯ್ತಾರಾ ವಾಹನಾ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್‍ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೆಗೆಚೆಗ್ರೌಂಡ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ವಾಹನಾ ಪಾರ್ಕ್‍ಕರ್ಚಿಂ. ಭಿತರ್ ಶಾಮಿಯಾನಾ ಆನಿ ಕದೆಲಾಂ ಮಾಂಡ್ತಾತ್‍ದೆಕುನ್ ವಾಹಾನಾಂಕ್ ಭಿತರ್‍ಯೇಂವ್ಕ್‍ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಸರ್ವಾನಿಂ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

6)ಆಮ್ಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಗ್ರೌಂಡಾಂತ್‍ Functions ಕರುಂಕ್‍ಗ್ರೀನ್‍ರೂಮ್ ಆನಿ Washing Area ಜಾಲ್ಯಾ.

7)ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್‍ಒಡ್ದಿಚೊಆಟೋವ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಹಾಜರ್‍ಜಾಂವ್ಚೆ.

8)ಯೆಂವ್ಚಾಆಯ್ತಾರಾಬಾಳಕ್ ಜೆಜುವಾಡ್ಯಾಗಾರಾತಾಂಚಾವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್‍ಆಚರ್ಸಿತಾತ್.

9)ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಮಿಲಾರ್‍ಕಾಥೆದ್ರಲಾಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್.

10)ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಮ್ಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಲೇಖ್-ಪಾಕ್ ಹೆ ಪರಿ ಆಸಾ.
ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್‍ಜಮೊಜಾಲ್ಲೆಂದಾನ್‍ರು. 2,98,050/-
ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾನಿ ವಿಶೇಷ್‍ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೊಐವಜ್‍ರು. 1,85,960/-
ಒಟ್ಟುಕ್‍ರು. 4,84,010/-
ಖರ್ಚ್: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಕೊಂಪ್ರಿಚೊಆಯ್ತಾರ್, ನವೆಂ ವರಸ್, ಭೆಸ್ಪ್, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್‍ಇತ್ಯಾದಿ ಒಟ್ಟುಕ್‍ರು. 3,31,005/- ಉರ್‍ಲ್ಲೊಐವಜ್‍ರು. 1,53,005/- ಇಗರ್ಜೆಚಾ a/c ಗಾಲ್ಯಾತ್. ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‍ದೇವ್ ಬರೆಂಕರುಂ.

11) ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್‍ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್‍ದೇವ್ ಬರೆಂಕರುಂ
ಅ) ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್
ಆ) ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್

ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್‍ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್
ಅ) ಸಾಂ ಪೆದ್ರು
ಆ) ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‍ಆಸ್ಸಿಸಿ
ದೀಸ್: ಸನ್ವಾರಾ, 18-01-2020
ವೇಳ್: ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವರಾಂಚೆರ್

12) ವಾಡ್ಯಾಜಮತ್ಯೊ: ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್
4:30- ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್- ಟೊಲ್ಬರ್ಟ್ ಆನಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾಡಿಸೋಜಾ
4:30- ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್- ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ
4:30- ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್- ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆನಿ ಪ್ರೀಯಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ
5:00- ಭಾಗೆವಂತ್‍ಕುಟಾಂಮ್- ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ
5:00- ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ – ಎಲ್ರೊಯ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ – ರಾಯ್ನಾಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್