05.01.2019 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
05.01.2019 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೀಸ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾನ್ ರು. 31,610/- ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ a/c ಗಾಲ್ಯಾತ್.

3) ಭೆಸ್ಪಾ ದೀಸ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ರು. 37,750/- ತೆಂ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

4) ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾನ್ ರು. 21,820/- ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಚಾ ಘರಾ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.
ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಮೈಟ್ ಬೊಕ್ಸ್, ಅಂಗವ್ಣೆಚಾ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ಲೆ ದಾನ್ ರು. 13,060/- ತೆ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಚಿ/ಛಿ ಗಾಲ್ಯಾತ್.

5) ಡಿಸೆಂಬ್ರಚಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಘರಾ, ವಾಹನಾಂ ಆಶೀರ್ವಚನಾವೆಳಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಕ್ ರು. 6,500/- ಆನಿ ಮೈಟ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ರು. 3,200/- ತೆMOP A/Cಗಾಲ್ಯಾತ್.

6) ಯೆಂವ್ಚಾಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ – ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದ್
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ – ಸಾಂ ಪೆದ್ರು

7) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ 9:30 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ.

8) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ನವಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಭಾಸ್ ದಿತಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಸಾಂದೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆ್ಯಲೆನ್ ಲುವಿಸ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ವಿಲಿಯಮ್ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಭೆ ಥಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಾಂದೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಗೊರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗ್ಲೆನ್ ಡಾಯಸ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ. ನವ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ 18 ಆಯೋಗಾಚಾ ಸಂಚಾಲಕಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲ್ಯಾಂತ್.

9) ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ Un-Aided ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ್/ಪಯ್ಲಿ ಸಾಧಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಥಮ್/First Languange ಆಮಿ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಥಮ್/First Languange ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಚೆ M.A. ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್ ಕರ್ನ್ B.Ed., ಕರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ಅನುಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿ Application Correspondent ಕ್ ಗಾಲ್ಯೇತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ Resume  ದಿಂವ್ಚೆ. ತಶೆಂಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ Science ಶಿಕೊಂಕ್  B.Sc. B.Ed., ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀಚರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ apply ಕರ್ಯೇತ್. ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಕಂಪೂಟರ್ ಆನಿ ಒಫಿಸಾಚೆ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕಾ ಅನುಭವಿ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ಕ್ಲಾರ್ಕಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತಾಣ  apply ಕರ್ಯೇತ್. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

10) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಚೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಸುಮಾರ್ 300 ಭುರ್ಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

11) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೊ ಆಟೋವ್ ಆಸ್ತಲೊ.

12) ಬಾಳಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸುಕ್ರಾರಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10:00 ವೊರಾರ್ ಇಮಾಜ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ರೊಕಿ ಒಲಿವೆರಾಚಾ ಘರಾ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

13) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೇರಿಸ್ ನೈಟ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆ ಆಸಾ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

14) ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಕೆಮ್ಮಾಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದೆಕುನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದನ್ಪಾರಾ ಆನಿ ಬುದ್ವಾರಾ ಇಗರ್ಜಿಚೆ ದಫ್ತರ್ ಬಂದ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.

15) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಂಮ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7:00 ವೊರಾರ್ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಎಡ್ನಾ ಕ್ರಾಸ್ತೊಚಾ ಘರಾ.

16) ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ
ಅ) ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ
ಆ) ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಂಮ್

ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್
ಅ) ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್
ಆ) ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್
ದೀಸ್: ಸನ್ವಾರಾ, 11-01-2020
ವೇಳ್: ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವರಾಂಚೆರ್

17) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮತ್ಯೊ: ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್
4:30- ಸಾಂ ಜುಜೆ- ನೋಯೆಲ್ ಆನಿ ರೀಮಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ
5:00- ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್- ಡೆನಿಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ

Excludes last-minute modifications
*Source : Church Office*