Obituary – Helen Dsouza

OBITUARY

ಹೆಲೆನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ
ಪತಿಣ್ ದೆವಾದಿನ್ ಆಂತೊನಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಜೊನಾಥನ್ ಬೇಕರಿ)
ಮಾರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ
82 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್
ಸರ್‍ಲ್ಲಿ ತಾರೀಕ್ 28.03.2017
ಮರಣಾಚಿ ರೀತ್ : 31.03.2017 ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವರಾರ್